Η Υδροσκόπιο Α.Ε. σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαχειρίζεται τη λειτουργία των σταθμών μέτρησης διαφόρων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του νερού σε ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, θαλάσσια ύδατα, πόσιμο νερό, υπόγεια ύδατα, ιχθυοκαλλιέργειες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, βιομηχανικά λύματα και σε άλλες εφαρμογές.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ SERVICE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

 •  Αναλυτική μελέτη για τις περιβαλλοντικές και γεωφυσικές συνθήκες του υδάτινου οικοσυστήματος.
 •  Επιλογή για τις ακριβείς θέσεις των σταθμών, καθώς και τις παραμέτρους που πρέπει να παρακολουθούνται σε κάθε σταθμό.
 •  Σχεδιασμός των συστημάτων διαχείρισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ ρύπανση, πλημμύρες κλπ).
 •  Οικονομική και τεχνική μελέτη για το προτεινόμενο δίκτυο, επιλογή του κατάλληλου μετρητικού εξοπλισμού, και του αντίστοιχου τηλεμετρικού συστήματος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟN-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

 •  Κατασκευή, εγκατάσταση και παράδοση ενός δικτύου σταθμών για την on-line παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

 •  Ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης για το τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και τη συντήρηση των σταθμών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • Παράλληλες μετρήσεις σε πιστοποιημένο εργαστήριο προκειμένου να επαληθευτεί η εγκυρότητα των μετρήσεων της ποιότητας του νερού (Έλεγχος Επικύρωσης).
 • Μηνιαίες εκθέσεις αξιολόγησης σχετικά με την κατάσταση του παρακολουθούμενου υδάτινου  οικοσυστήματος.
 • Εκτιμήσεις για πιθανές πηγές ρύπανσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

 • Ιδανικοι για εγκατάσταση εντός προστατευμένων περιοχών.
 • Αυτόνομη λειτουργία (δεν υπάρχει ανάγκη για κανενός είδους  ανθρώπινη παρέμβαση) για περίοδο τουλάχιστον 15 ημερών.
 • Απεριόριστη επεκτασιμότητα σε σχέση με τον αριθμό των σταθμών  μέτρησης καθώς και των σταθμών βάσεων. Αυτόματη συλλογή δειγμάτων και αποθήκευση σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα  ή σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης (για περαιτέρω ανάλυση στο εργαστήριο).
 • Δυνατότητα παρακολούθησης των  δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω του Internet.
 • Με ικανή προστασία έναντι κλοπών, βανδαλισμών και  πυροβολισμών.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΡΗΘΟΥΝ

 • Ποιότητας Νερού
 1. Θερμοκρασία
 2. pH
 3. Οξειδοαναγωγικό δυναμικό
 4. αγωγιμότητα – ειδική αγωγιμότητα – αντίσταση – αλατότητα
 5. Διαλυμένο Οξυγόνο
 6. Θολερότητα
 7. Χλωροφύλλη
 8. Κυανοβακτήρια (φυκοκυανίνη – φυκοερυθρίνη)
 9. Ολικά διαλυμένα στερεά
 10. Νιτρικά και Αμμωνιακά Ιόντα
 11. Ιόντα Χλωρίου
 12. Ραδιενέργεια
 13. Ενεργή Φωτοσυνθετική Ακτινοβολία
 • Αισθητήρες Τύπου Doppler
 1. Ταχύτητα – Ροή
 2. Διεύθυνση Κυματισμού
 3. Παροχή
 • Αισθητήρες Στάθμης
 1. με τεχνολογία πιεζοστατική ή υπέρηχους επιφανείας  ή με τεχνολογία υπερήχων ακουστικού Doppler υποβρύχια
 • Μετεωρολογικά Δεδομένα
 1. Βαρομετρική πίεση
 2. Θερμοκρασία Αέρα και σχετική υγρασία
 3. Βροχόπτωση
 4. Διεύθυνση και Ταχύτητα ανέμου
 5. Ηλιακή Ακτινοβολία – Πυρανόμετρα